BODEM ARCHIEF | ASSERBOS

English below

De bodem is het archief van het bos. De dode, zwarte stobben verwijzen naar een leven in het verleden, ze vormen de archiefstukken van het Asserbos.

BODEMARCHIEF

Verkenningen van de kavels 2 h.i.j. en 3 b. leveren sombere beelden op. Het inventaris van de Bos en Plantsoenendienst uit 1920 vermeldt dat deze boskavels eens oude bouwlanden waren. Het is nu moeilijk voor te stellen dat de Asserbos Bodem ergens in het verleden kleine akkertjes kende, waarop boeren gewassen verbouwden. Kan een verkenning van de bosbodem nog sporen opleveren van deze oude bouwlanden?

Lopend over de oude rabatten – opgehoogde percelen met sloten omgeven – kom ik een collectie dode boomstobben tegen. De bomen zijn omgezaagd, weggehaald en vaak liggen er zwarte, rottende stammen op de bosbodem, wachtend tot ze geheel worden opgenomen door de bodem. De stobben markeren de rij van bomen, waarin ze ooit voor bosbouw strak in een verband werden geplant. De groei van de bomen in het Asserbos wordt echter niet alleen beperkt door de houtkap van de mens, ook de Asserbos Bodem weerhoudt bomen tot volle wasdom te komen. Een harde, compacte bodemlaag gevormd door keileem doet de wortelgroei stagneren, waardoor de boomwortels moeilijk het grondwater kunnen bereiken. De bomen in het Asserbos zijn afhankelijk van regenwater dat in het verleden opgevangen werd in de rabatsloten. De rabatsloten zijn verworden tot droog liggende greppels, gevuld met bladerstrooisel. De oude bouwlanden, een cultiveringslaag verder in het verleden dan het aangeplante bos, is nog moeilijk te onderscheiden. De oude bouwlanden bestonden uit verhoogde stroken die nog enigszins zichtbaar zijn in het reliëf van de Asserbos Bodem. Ze worden doorsneden door lanen, paden, sloten en rabatgreppels.  

SOIL ARCHIVE

The soil is the archive of the forest. The dead, black stumps refer to a life in the past, they form the archival documents of the Asserbos.

Explorations of the lots 2 h.i.j. and 3b. produce gloomy thoughts. The inventory of the Forest and Park Service from 1920 mentions that these forest lots were once old farmland. It is now difficult to imagine that the Asserbos Bodem had small agricultural fields somewhere in the past, on which farmers grew crops. Can an exploration of the forest floor still reveal traces of these old farmlands?

Walking over the old rebates – raised plots surrounded by ditches – I come across a collection of dead tree stumps. The trees have been cut down, removed and often black, rotting trunks lie on the forest floor, waiting to be completely absorbed by the soil. The stumps mark the row of trees in which they were once tightly planted for forestry purposes. However, the growth of the trees in the Asserbos is not only limited by human logging, the Asserbos Soil also prevents trees from reaching full maturity. A hard, compact soil layer formed by boulder clay causes stagnation of root growth, making it difficult for tree roots to reach the groundwater. The trees in the Asserbos depend on rainwater that was collected in the rabat ditches in the past. The rabat ditches have deteriorated into dry ditches, filled with leaf litter. The old arable land, a cultivation layer further in the past than the planted forest, is still difficult to distinguish. The old arable lands consisted of elevated strips that are still somewhat visible in the relief of the Asserbos Bodem. They are intersected by avenues, paths, ditches and rabat ditches.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.