Living Entity| Asserbosch

English below

Geachte mr. W.H. Hofstede,

Als kaartenmaker positioneer ik mezelf niet alleen boven het landschap. Ik vind het ook belangrijk de geschiedenis van cultivering en de manier van het onderhouden van landschap te begrijpen. Beiden zijn bepalend om een juiste waardering te kunnen maken van het landschap dat ik in kaart wil brengen.

In uw tijd, mr. Hofstede, was het laten kiemen van zaden, het planten en verspreiden van jonge bomen de belangrijkste activiteit in het nieuw aan te leggen gedeelte van het Asserbosch. Hoe een weelderig groen bos aan te leggen was een van uw prioriteiten gezien het kale, lege heidelandschap dat Assen destijds omringde. U maakte een aanvulling op de restanten van het oude Kloosterbos met daarin machtige grote eiken en hulst. Naast de verjonging van het bos moet de aanleg van verharde paden belangrijk zijn geweest om een aantrekkelijke, uitnodigende omgeving te verkrijgen voor het aantrekken van nieuwe bewoners in Assen.

Landschappelijke kenmerken als; sloten, dijken, paden of drainage zijn belangrijk voor mij als kaartenmaker, speciaal geïnteresseerd in het micro reliëf van land. Ze kunnen worden ervaren alsof ze al voor een lange tijd zijn verweven met het landschap, terwijl hun aanwezigheid vaak recenter is dan verwacht. Kennis van de landschapsgeschiedenis gaat daarom hand in hand met de kennis van onderhoud van het landschap.

HET ASSERBOSCH ALS LEVEND ORGANISME

Terwijl ik het micro reliëf van het Asserbosch aan het bestuderen was, werd ik verrast door de aanwezigheid van een fijnmazig drainagesysteem in het bos. De greppels zijn vanuit wandel perspectief vaak moeilijk te ervaren. De verschillende vormen van dit drainagesysteem zijn op een hoogte terreinkaart goed zichtbaar en ik wil de historische oorsprong, haar betekenis, het maken, onderhoud en hun kwetsbaarheid onderzoeken.

Zo is uiteindelijk, mr. Hofstede, de gedraineerde bosbodem in staat de regen op te nemen en vast te houden. Terwijl de regen in een landschap met veel heide, zoals dat in uw tijd het geval was, veel sneller verdampt of wegvloeit in grotere waterlichamen als de Bosbeek. De fijnmazig, vertakte greppelstructuren in het Asserbosch, uitgegraven in opvallende lineaire patronen zijn als de haarvaten van het bos als groter geheel, een levend organisme. Op deze manier beschouwd is het drainagesysteem in het Asserbosch een verbetering van uw Franse Bos Design. Dit is vooral belangrijk in de 21ste eeuw omdat wij te maken hebben met zowel een afname van regen als een toenemende droogte.

Met vriendelijke groet,

Cora Jongsma, Landschaps Onderzoeker en Maker van Zachte Kaarten

FELTSCAPE VAN HET ASSERBOSCH, 130 x 90 cm. Kaart van gevilte wol van Drents Heide Schaap en Merino wol. December 2020. Showing different types of drainage. Located at the Goorlaan, west of the tennis court “De Hertenkamp”.

Dear mr. W.H. Hofstede,

As a mapmaker I’m not only positioning myself above the landscape. I truly find it important to understand the cultivating history of the landscape and above all to understand the maintaining activities of the land through time. Both are decisive to evaluate the meaning of the characteristic features of the future mapped landscape.

Back in your time, mr. Hofstede, the core business in the Asserbosch happened to be the growing of seeds, planting and spreading of small trees. How to get a green lush forest must have been one of your priorities, considering the barren, empty environment that surrounded Assen in your days. Complementing the remains of the ancient Kloosterbos with mighty old oaks and holly trees. Along rejuvenating the forest, the construction and surfacing of paths must have been important as well, since the newly constructed environment should become an inviting and attractive place for new residents in Assen.

As soon as pathways are surfaced, ditches appear.

Present features in landscape like ditches, dykes, paths or drainage systems are crucial for a mapmaker like me, as I’m interested in the micro relief of land. Landscape characteristics can be experienced as they were intertwined with the land, yet their presence is often more recent than expected. That’s why knowledge of landscape history goes hand in hand with knowledge of maintenance.

Focussed on the features in the forest-soil of the Asserbosch I was surprised once I discovered the dense drainage system embedded in the forest. On the high-terrain map the drainage system appears in a variety of densities and I want to research them historically, their meaning and making, the maintenance and their fragility. So, in the end mr. Hofstede, the drained forest-soil absorbs the rain and is able to collect the water as well. While rain in a heath landscape, common in your decade, will vaporize much easier or flow away in larger waterbodies like the Bosbeek. The appearance of the delicate, branched trenches in the Asserbosch, excavated in striking linear patterns are like the capillaries of a forest as a whole, a living entity. Seen from that perspective the drainage system in the Asserbosch is an improvement of your French Forest Design. Especially important in the 21st century as we are facing decreasing rainfall as well as increasing droughts.

Yours sincerely,

Cora Jongsma, Landscape Researcher with Soft Mapping Practice

DETAIL OF FELTSCAPE OF ASSERBOSCH. Showing an intervention of a path, a sight line constructed in the 17th century (dark diagonal line cutting white micro relief). It is quite possible that this micro relief is from an earlier date.

2 thoughts on “Living Entity| Asserbosch

  1. Beste Cora, erg mooi deze patronen. Lees ook de recente masterscriptie van Adri Mulder over rabatbossen. Te vinden op de website van het Kenniscentrum Landschap, Onderzoek, Masterscripties.

    Hgr,

    Theo Spek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.